Privacyverklaring

Praktijk Aequi-Libre, hierna te noemen PAL, gevestigd aan Tjalk 130, 2991 PR Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
PAL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Kijk voor nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens ook in de verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst is onlosmakelijk verbonden aan deze privacyverklaring. In de verwerkersovereenkomst staat aanvullende informatie over privacy voor cliënten van PAL. Cliënten worden geacht deze te hebben gelezen aan gaan hiermee akkoord via de behandelovereenkomst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die PAL verwerkt. Dit is een indicatie van (veelvoorkomende) gegevens. Het is mogelijk dat gegevens worden verzameld die hieronder niet vermeld staan.

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bij minderjarige ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Zorgverzekering en polisnummer
 • IP-adres
 • Overige (gezondheid gerelateerde) persoonsgegevens die u actief verstrekt op deze website in correspondentie, telefonisch of anderszins
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
De website en/of diensten van PAL hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. BB kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. PAL raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via de contactpagina van deze website, dan wordt de informatie verwijderd.

Verder verwerkt PAL gegevens over de gezondheid van de cliënt middels een online intakeformulier. Het intakeformulier wordt toegestuurd aan de cliënt voorafgaand aan het eerste consult.

Met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt
Verder worden persoonsgegevens verwerkt voor onder andere de volgende doelen:

Het afhandelen van betalingen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om een afspraak in te kunnen plannen in het afsprakensysteem.
 • Gedrag op de website wordt geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • PAL verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is.

Kijk voor meer informatie in de verwerkersovereenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar, behalve bij eerder overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast worden persoonsgegevens verstrekt aan diverse derden.

Kijk voor meer informatie in de verwerkersovereenkomst

Cookies, of vergelijkbare technieken
praktijkaequilibre.nl gebruikt geen cookies. Ook voor het online contact- of anamneseformulier worden geen cookies gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door PAL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die PAL van je beschikt in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar christa@praktijkaequilibre.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je verzocht een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hierbij word je er tevens ook op gewezen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toegang tot cliëntendossier

Kijk voor meer informatie in de verwerkersovereenkomst

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
PAL neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.

Kijk voor meer informatie in de verwerkersovereenkomst

Informatie over cookies